ซอฟต์แวร์เครื่องมือสร้าง CAI

ซอฟต์แวร์เครื่องมือสร้าง CAI

การพัฒนา CAI on Web มีจุดเด่นกว่าการพัฒนา CAI ในรูปแบบปกติ ก็คือ โปรแกรมที่นำมาใช้งานสามารถหาได้ฟรี หรือลงทุนไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับการพัฒนาในรูปแบบปกติ เช่น โปรแกรมสร้างสื่อที่มีขาย ก็มีราคาสูงถึง 1 แสนบาทเป็นต้นไป โดยสามารถแบ่งประเภทของโปรแกรมที่นำมาใช้ในการพัฒนา CAI ได้ดังนี้

1. โปรแกรมสร้างงานกราฟิก มีทั้งที่ให้ดาวน์โหลดฟรี เช่น Paint Shop หรือที่ต้องซื้อมาใช้งาน Adobe Photoshop , Corel Draw

2. โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว เช่น Xara3D , Cool3D , Adobe Premirer , SnagIT , 3D-Sudio Max

3. โปรแกรมสร้างสื่อ ได้แก่ ภาษา HTML, JavaScript, Java, PHP, ASP, Perl, HTML Generator การเลือกโปรแกรมในการพัฒนานี้ จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญบางประการ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก จะต้องเน้นภาพกราฟิกเป็นพิเศษ ดังนั้น ควรเลือก

โปรแกรมที่เน้นสร้างภาพ 3 มิติ หรือภาพเคลื่อนไหว ในขณะที่ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา อาจจะต้องเน้นเนื้อหาเป็นพิเศษ มีส่วนโต้ตอบและสามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆ ได้

ดังนั้น โปรแกรมที่เลือกใช้ ก็ควรเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ลักษณะของสื่อเนื่องจากสื่อ CAI มีหลายประเภท ดังนั้นการกำหนดประเภทของสื่อตั้งแต่แรกจะช่วยให้สามารถเลือกโปรแกรมได้ถูกต้อง เช่น ถ้าต้องการพัฒนาสื่อ CAI ในลักษณะ “บทเรียนทบทวน” ก็สามารถใช้โปรแกรมภาษา HTML สร้างสื่อได้เลย โดยไม่ต้องลงถึง Web Programming แต่ถ้าสื่ออยู่ในรูปของ “Testing” หรือ Simuator ก็จำเป็นต้องศึกษา Java เพื่อนำ Java มาใช้งาน เป็นต้น

เครื่องที่จะนำไปใช้งาน หากเครื่องที่จะนำไปใช้งานมี Spec ต่ำอาจจะมีปัญหาได้ ตลอดถึงหากยังไม่มีการต่อระบบอนเทอร์เน็ต ก็จะประสบปัญหาได้เช่นกัน ทั้งนี้มีวิธีแก้ไขคือ สร้างสื่อ CAI ที่มีสองลักษณะ ได้แก่สื่อแบบ Full Multimedia และสื่อแบบปกติ เช่น ถ้ามีการสร้างภาพเคลื่อนไหว สื่อแบบ Full Multimedia ก็อาจจะใช้ภาพเคลื่อนไหวแบบ AVI มานำเสนอ ในขณะที่สื่อแบบปกติก็อาจจะใช้ GIF animation มานำเสนอ ทั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการสร้างงานเพิ่มขึ้น เพราะโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว ต่างก็สามารถบันทึกได้ทั้งฟอร์แมต AVI และ GIF animation

ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย เนื่องจา ก CAI on Web จะต้องเผยแพร่เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องอาศัยเครื่องแม่ข่าย ดังนั้นก่อนที่จะเลือกโปรแกรมใดๆ มาใช้ในการสร้างสื่อ ควรจะต้องศึกษาถึงความเข้ากันได้ของโปรแกรม และระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายก่อน เช่น ถ้าระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายเป็น Unix ควรเลือกภาษา PHP หรือ Perl ในการสร้างระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ และถ้าระบบปฏิบัติการเป็น Window Nt ก็สามารถเลือกใช้ ASP หรือ VB Script ได้เป็นต้น

โปรแกรมแสดงผล เช่นเดียวกับหัวข้อระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย ก่อนที่จะพัฒนาสื่อ เป็นภาษาที่ยังไม่ตาย คือ มีการพัฒนาคำสั่งใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ และโปรแกรมเบราเซอร์ก็มีการพัฒนาการรู้จักคำสั่ง HTML แตกต่างกันออกไป ก่อนที่พัฒนาสื่อควรประเมินก่อนว่าผู้เรียนส่วนมากมีโปรแกรม

เบราเซอร์ค่ายไหน รุ่นไหน ใช้งานมากที่สุด เพื่อให้การแสดงผลบทเรียนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด

การแสดงผลภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทย ยังเป็นปัญหาใหญ่ในการแสดงผลผ่านเว็บ ดังนั้นผู้พัฒนาสื่อจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหา