เงื่อนไขและข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า Pre-Order

1. เราจะสั่งสินค้าให้ หลังจากได้รับแจ้งชำระเงินแล้วเท่านั้น

2. เราไม่สามารถกำหนดวันที่สินค้ามาถึงได้ ลูกค้าต้องรอสินค้า 14 – 21 วันทำการ โดยระหว่างนี้ ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินจากทางเราได้

3. สินค้าอาจมีขนาด หรือสีที่ผิดเพี้ยนไปจากรูปภาพ เนื่องจากการใช้แสงในการถ่ายภาพ การใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ ทั้งนี้คุณลูกค้าต้องพิจารณาตัวสินค้าให้ดี หรือสอบถามกับทางเราก่อน เพื่อที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพตามที่คุณลูกค้าต้องการ

4. สินค้าที่คุณลูกค้าได้รับอาจจะชำรุด เสียหาย แต่อยู่ในสภาพพอที่คุณลูกค้าสามารถรับได้ คุณลูกค้าต้องเข้าใจและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางเรา เพราะทางเราไม่ได้เห็น และไม่ได้เลือกสินค้าแต่อย่างใด ความผิดพลาดอาจเกิดจากการขนส่งสินค้า หรือการตัดเย็บจากโรงงานผลิตสินค้า ซึ่งทางเราและคุณลูกค้าไม่สามารถรู้ได้ จนกว่าจะได้รับสินค้า

5. หากสินค้าที่คุณลูกค้าได้รับ เกิดจากความผิดพลาดของทางเราเอง ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบความผิดพลาดในส่วนนั้นตามเหตุ
อันสมควร

เงื่อนไขข้อตกลงในการคืนเงิน
ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวน ในกรณีต่อไปนี้
1. สินค้าหมด
2. สินค้ามาล่าช้ากว่าปกติเกิน 3 สัปดาห์
3. สินค้าผิดสี หรือ ผิดขนาดจากที่ได้แจ้งหน้าเว็บ